חישוב תשלום פנסיה בסיום העסקה

ע"פ צו הרחבה לחוק פנסיה חובה משנת 2008, כל עובד במדינת ישראל זכאי לפנסיה מן המעסיק שלו לאחר 6 חודשי עבודה. הפנסיה מורכבת משני רכיבים: גמל ופיצויים.
תשלום שני הרכיבים הללו הינו חובה!

ציטוט מחוק הפנסיה:

3. מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח או שמעבידו מחויב לטבחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 11.5% משכרו (5.5% תגמולי עובד ו' 6% תגמולי מעביד) או בהסדר פנסיי יסוד בקרן פנסיה ותיקה אך על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה, תחול חובת העברת רכיב "פיצוי הפיטורים", בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים בסעיף 6 להלן וכן יחולו הוראות סעיף 5 לצו זה. למען הסר ספק מובהר, כי לגבי עובד שביום 1 בינואר 2008 , מועסק 9 חודשים ויותר כאמור בסעיף 6 ה'-ז', העברת רכיב "פיצויי הפיטורים" תחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של צו זה- המועד המאוחר מבניהם.

ד. שיעורי ההפרשות מהשכר כהגדרתו בסעיף זח לעיל, יהיו בהתאם לאמור להלן, בכפוף להוראות הממונה, תקנות מס הכנסה ותקנות הקרן והם ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

החל מיום.... ואילךהפרשות מעבידהפרשות עובדהפרשות המעביד לפיצוייםסה"כ
1.1.20080.833%0.833%0.834%2.5%
1.1.20091.66%1.66%1.68%5%
1.1.20102.5%2.5%2.5%7.5%
1.1.20113.33%3.33%3.34%10%
1.1.20124.16%4.16%4.18%12.5%
1.1.20135%5%5%15%
1.1.20146%5.5%6%17.5%
1.1.20166.25%6%12.25%
1.1.20176.5%6%12.5%

שאלות ותשובות נפוצות

ת.  בפועל, העו"ז מועסק אצל שני מעסיקים: א.ש והמטופל עצמו. לכן, כל אחד מצדדי ההעסקה צריך להפריש עבור החלק שלו את התנאים הסוציאליים המגיעים לעובד: הבראה, חופשה, ימי חג, פנסיה ועוד.

ת.  ע"פ צו הרחבה של חוק פנסיה חובה שניתן בשנת 2008, רכיב הפיצויים הינו רכיב חובה ונמצא כחלק אינטגראלי ובלתי נפרד מקופת הפנסיה עצמה. במקרה בו העובד התפטר, ישולמו לו פיצויים מינימאליים בגובה של 5% מהברוטו להפרשה. ואילו במקרה בו העובד פוטר, ישולמו לו פיצויים מלאים בגובה של 8.33% מהברוטו להפרשה.
בכל מקרה – רכיב הפיצויים יופיע תמיד, גם במקרה של פיטורין וגם במקרה של התפטרות.