זכויות עובדים זרים

1. חוק שכר מינימום:

גובה שכרו המינימלי של העובד הזר לא יהיה נמוך מרף השכר המינימאלי הקבוע במשק העומד כיום על: 5,300 ₪ לחודש, 212 ₪ ליום, 29.12 ₪ לשעה (נכון לאפריל 2018).

**** הסכומים הנקובים הינם השכר ברוטו – על פי חוק, יכול המעסיק לקזז משכר העובד בגין השתתפות בביטוח רפואי, שכר דירה והוצאות נוספות הקבועות בחוק.

2. מנוחה שבועית

משך המנוחה הינו 25 שעות ברציפות. על פי החוק לא ניתן להמיר את שעות המנוחה השבועית בשכר.
שווי העבודה בסוף השבוע הינה 362₪. (150% מהשכר היומי).

3. דמי מחלה וימי מחלה

על פי חוק דמי מחלה, זכאי העובד עבור כל חודש בו עבד, ליום מחלה וחצי בתשלום, ועד לצבירה מקסימאלית של תשעים ימי מחלה. התשלום בפועל נעשה בכפוף להצגת תעודת חופש מחלה מרופא על פי החישוב הבא:

יום מחלהחישוב לדוגמה
ראשוןללא תשלום
שני - שלישי50% מהשכר היומי (ברוטו)106 ₪ ליום
רביעי ואילךמלא212₪

4. חופשה שנתית לעבוד הזר

חוק חופשה שנתית מקנה את זכאותו של העובד ביציאה לימי חופשה במהלך עבודתו.

עובד איננו זכאי לקבוע את מועדי יציאתו לחופשה שנתית, המעביד הוא שמסדיר וקובע את מועדי החופשות של עובדיו, תוך התחשבות ברצון העובד.
חישוב ימי החופשה השנתית המגיעים לעובד על פי החוק נגזרות מהוותק של עבודתו אצל המעסיק:

ותק בשניםזכאות בימי עבודה בפועל (נטו) - 6 ימים בשבועזכאות בימי עבודה בפועל (נטו) - 5 ימים בשבוע
1-51412
61614
71815
81916
92017
102118
112219
122320
132420
14+2420

5. דמי חופשה לעובדים זרים

תשלום זה משתלם לעובד בעד ימי חופשה שנטל (בהתאם לזכאותו) בסכום השווה לשכרו
הרגיל. דמי החופשה ישולמו לעובד אך ורק שעה שהעובד יצא לחופשה

שכר ליום עבודה

שכר מינימוםמספר ימי עבודהסה"כ שכר ליום עבודה
5300₪25212

פדיון חופשה

עובד זר לסיעוד שמפסיק לעבוד מכל סיבה שהיא ויש לזכותו ימי חופשה שלא ניצל יהיה זכאי
לתשלום בגין ימים אלו. תשלום זה ישולם לעובד אך ורק אם ניתוק יחסי עובד-מעביד לפי התחשיב הבא

שכר ליום חופש:מס' ימי חופש לא מנוצלים:סה"כ לתשלום בגין פדיון :
212₪X212X

עבודה ביום מנוחה שבועי או בימי חג

כל עובד זכאי לחופשה בתשלום עבור 9 ימי חג בשנה בהתאם לחגי דתו ( מתוך רשימת החגים הרשמיים במדינתו ) או בהתאם לחגים

היהודיים, לפי בחירתו . אין חובת תשלום עבור יום חג החל ביום המנוחה השבועי של העובד.

ככלל יש לאפשר לעובד להיעדר לצורך מימוש יום חגו .

ככל שהעובד הועסק ביום חג, יש לשלם לעובד בגין עבודתו ביום זה בנוס ף לשכרו החודשי הרגיל .

(יובהר, כי עובד אינו רשאי לדרוש מהמעסיק לא לצאת ליום חופש שבועי) .

עפ”י עמדת הממונה על זכויות עובדים זרים , במידה והעובד הזר נדרש לעבוד ביום חג הוא יהי ה זכאי לתשלום בגובה זהה לתשלום בגין יום

המנוחה השבועי ת- 361.68 .₪

במידה והיוזמה לעבודה ביום החג הינה של העובד – התשלום יהיה 149.68 ₪ בלבד( 361.68 ₪ תעריף תשלום עבור עבודה בחג פחות 212 – ₪ שכר העבודה היומי עפ”י משכורת חודשית).

הנטל להוכיח כי העבודה בחג הייתה מרצונו של העובד ,מוטל על המעסיק ולכן מומלץ להחתים את העובד על מסמך המאשר זאת .

תשלום דמי הבראה

עובד העובד לפחות שנה מלאה אצל מעסיק, יהיה זכאי לקבלת דמי ההבראה מהמעסיק.
חישוב מספר ימי ההבראה הינו לפי מספר שנות עבודתו אצל המעסיק לפי הטבלה הבאה:

מספר שנות וותקמספר ימי ההבראה
15
2-36
4-107
11-158
16-199

גובה דמי הבראה משתנה מעת לעת ועומד היום על 378 ש”ח ליום*

ביטוח רפואי לעובד הזר

על המעסיק חובה לבטח את העובד בביטוח רפואי החל מיום עבודתו הראשון.

ביטוח לאומי לעובדים זרים

חובה על המעסיק לפתוח תיק ניכויים עבור העובד במוסד לביטוח לאומי ולשלם את הניכויים ע”פ החוק. גובה התשלום לפי 2% משכרו החודשי של העובד.

הודעה מוקדמת על סיום עבודה

כל צד רשאי לסיים את ההעסקה על פי הסכם זה בהודעה מוקדמת כדלקמן:

הפסקת עבודה מצד המעביד:

בשנה הראשונה להעסקה, עבור חודשים 1-6 מס’ ימי הודעה מראש נדרשים: יום אחד לכל חודש עבודה

בשנה הראשונה להעסקה, עבור חודשים 7-12 מס’ ימי הודעה מראש נדרשים: 6 ימים + 2.5 ימים לכל חודש

למעלה משנה, מס’ ימי הודעה מראש נדרשים: חודש ימים.

הפסקת עבודה מצד העובד:

העובד ייתן הודעה בכתב על הפסקת עבודתו לפחות שבוע לפני הפסקת העבודה למעביד וללשכה המעסיקה (אין דבר זה תלוי בזמן העבודה)

הודעה מראש יש לתת בהתאם לתקופת זמן העבודה עם המעסיק ע”פ הפירוט הנ”ל:

7 ימי עבודה עד שלושה חודשים – הודעה של 7 ימים מראש

שלושה חודשים עד חצי שנה – הודעה של 14 ימים מראש

חצי שנה עד שנה – הודעה של 21 ימים מראש

בתקופת ההודעה המוקדמת מתחייב העובד, אם יידרש לכך, להעביר את תפקידו בצורה מסודרת למחליפו.
המעביד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום באופן מידי, ולשלם לעובד את תשלום יתרת ההודעה המוקדמת בכסף.

פיצויי פיטורין  

ישולמו לכל עובד שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה ואצל אותו מעסיק, אשר    פוטר או שמעסיקו אינו יכול להעסיקו יותר  זכאי לקבל תשלום של פיצויי פיטורין.

גובה פיצויי הפיטורין יחושב  לפי  שכר חודש אחד עבור כל שנת עבודה, תחת אותו מעסיק.  

פנסיה לעובדים זרים

על פי החוק שנכנס לתוקף החל משנת 2008 ובהתאם להנחיות התמ”ת, חובה על מעסיקי עובדים זרים להפריש עבור העובד הזר מידי חודש בגין פנסיה ופיצויים
חובת ההפרשה חלה לאחר השלמת 6 חודשי עבודה. ההפרשה תיעשה החל מחודש העבודה השביעי ואילך. ע”פ הנחיות משרד התמ”ת, מאחר והעובדים הזרים זכאים לכספי ההפרשות מייד עם סיום עבודתם, אין טעם בהפרשות מהעובד שיוחזרו לו עם סיום עבודתו ולכן ההפרשות מתבצעות רק ע”י המעסיקים.
עובד המסיים עבודתו ואינו זכאי לפיצויים ע”פ חוק – יהיה זכאי בכל מקרה למלוא ההפרשות הפנסיוניות, כולל ההפרשה לפיצויים.