זכויות עובדים זרים

1. חוק שכר מינימום:

גובה שכרו המינימלי של העובד הזר לא יהיה נמוך מרף השכר המינימאלי הקבוע במשק העומד כיום על: 5,000 ₪ לחודש, 200 ₪ ליום, 26.88 ₪ לשעה.

**** הסכומים הנקובים הינם השכר ברוטו – על פי חוק, יכול המעסיק לקזז משכר העובד בגין השתתפות בביטוח רפואי, שכר דירה והוצאות נוספות הקבועות בחוק.

2. מנוחה שבועית:

משך המנוחה הינו 25 שעות ברציפות. על פי החוק לא ניתן להמיר את שעות המנוחה השבועית בשכר.
שווי העבודה בסוף השבוע הינה 300₪. (150% מהשכר היומי).

3. דמי מחלה וימי מחלה:

על פי חוק דמי מחלה, זכאי העובד עבור כל חודש בו עבד, ליום מחלה וחצי בתשלום, ועד לצבירה מקסימאלית של תשעים ימי מחלה. התשלום בפועל נעשה בכפוף להצגת תעודת חופש מחלה מרופא על פי החישוב הבא:

יום מחלהחישוב לדוגמה
ראשוןללא תשלום
שני-שלישי50% מהשכר היומי (ברוטו)100 ש"ח ליום
רביעי ואילךמלא200 ש"ח

חופשה שנתית לעובד הזר

חוק חופשה שנתית מקנה את זכאותו של העובד ביציאה לימי חופשה במהלך עבודתו.

עובד איננו זכאי לקבוע את מועדי יציאתו לחופשה שנתית, המעביד הוא שמסדיר וקובע את מועדי החופשות של עובדיו, תוך התחשבות ברצון העובד.
חישוב ימי החופשה השנתית המגיעים לעובד על פי החוק נגזרות מהוותק של עבודתו אצל המעסיק:

וותק בשניםזכאות ימי עבודה בפועל לעובדים 6 ימים בשבוע
משנה עד 4 שנים14
616
718
819
920

דמי חופשה עובדים זרים

תשלום זה משתלם לעובד בעד ימי חופשה שנטל (בהתאם לזכאותו) בסכום השווה לשכרו
הרגיל. דמי החופשה ישולמו לעובד אך ורק שעה שהעובד יצא לחופשה

שכר ליום עבודה

שכר מינימוםמספר ימי עבודהסה"כ שכר ליום עבודה
5000 ש"ח25200₪

פדיון חופשה

עובד זר לסיעוד שמפסיק לעבוד מכל סיבה שהיא ויש לזכותו ימי חופשה שלא ניצל יהיה זכאי
לתשלום בגין ימים אלו. תשלום זה ישולם לעובד אך ורק אם ניתוק יחסי עובד-מעביד לפי התחשיב הבא

שכר ליום חופשמספר ימי חופש לא מנוצליםסה"כ לתשלום בגין פדיון
200 ש"חX200X

 ימי חג

העובדים יהיו זכאים ל-9 ימי חג בשנה לבחירה מתוך רשימת החגים הרשמיים במדינתו של העובד.
אין חובת תשלום עבור יום חג החל ביום המנוחה השבועי של העובד- שווי יום חג   328 ש"ח.

תשלום דמי הבראה

עובד העובד לפחות שנה מלאה אצל מעסיק, יהיה זכאי לקבלת דמי ההבראה מהמעסיק.
חישוב מספר ימי ההבראה הינו לפי מספר שנות עבודתו אצל המעסיק לפי הטבלה הבאה:

מספר שנות וותקמספר ימי הבראה
15
2-36
4-107
11-158
16-199

גובה דמי הבראה משתנה מעת לעת ועומד היום על 378 ש"ח ליום*
דוגמא לתחשיב : בתום שנה ראשונה ישולם לעובד הזר דמי הבראה בגובה של:

עלות יוםסה"כ ימים לשנה ראשונהסה"כ לתשלום
378 ש"ח51890 ש"ח

ביטוח רפואי עובד זר

על המעסיק חובה לבטח את העובד בביטוח רפואי החל מיום עבודתו הראשון.

ביטוח לאומי לעובדים זרים

חובה על המעסיק לפתוח תיק ניכויים עבור העובד במוסד לביטוח לאומי ולשלם את הניכויים ע"פ החוק. גובה התשלום לפי 2% משכרו החודשי של העובד.

מעסיקים אשר העובד הזר שלהם מקבל שכר חודשי בחברת א.ש.סיעוד – ועומדים בתנאים הר"מ

יהיו פטורים מתשלום  דמי ביטוח לאומי על חלקם בשכר .

תנאים לקבלת הפטור :

  • פתיחת תיק בביטוח לאומי לעובד (נעשה בעת הרישום לתאגיד ).
  • השכר שמשולם ע"י המעסיק בנוסף לשכר מ-א.ש.- אינו עולה על 3000 ₪ לחודש.
  • המעסיק משלם את שכר העובד לחשבון בנק או בשיק .

 

 הודעה מוקדמת על סיום עבודה

כל צד רשאי לסיים את ההעסקה על פי הסכם זה בהודעה מוקדמת כדלקמן:

הפסקת עבודה מצד המעביד:

בשנה הראשונה להעסקה, עבור חודשים 1-6 מס' ימי הודעה מראש נדרשים: יום אחד לכל חודש עבודה

בשנה הראשונה להעסקה, עבור חודשים 7-12 מס' ימי הודעה מראש נדרשים: 6 ימים + 2.5 ימים לכל חודש

למעלה משנה, מס' ימי הודעה מראש נדרשים: חודש ימים.

 

הפסקת עבודה מצד המעובד:

העובד ייתן הודעה בכתב על הפסקת עבודתו לפחות שבוע לפני הפסקת העבודה למעביד וללשכה המעסיקה (אין דבר זה תלוי בזמן העבודה)

הודעה מראש יש לתת בהתאם לתקופת זמן העבודה עם המעסיק ע"פ הפירוט הנ"ל:

7 ימי עבודה עד שלושה חודשים – הודעה של 7 ימים מראש

שלושה חודשים עד חצי שנה – הודעה של 14 ימים מראש

חצי שנה עד שנה – הודעה של 21 ימים מראש

בתקופת ההודעה המוקדמת מתחייב העובד, אם יידרש לכך, להעביר את תפקידו בצורה מסודרת למחליפו.
המעביד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום באופן מידי, ולשלם לעובד את תשלום יתרת ההודעה המוקדמת בכסף.

פיצויי פיטורין  

ישולמו לכל עובד שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה ואצל אותו מעסיק, אשר פוטר או שמעסיקו אינו יכול להעסיקו יותר זכאי לקבל תשלום של פיצויי פיטורין. גובה פיצויי הפיטורין יחושב לפי שכר חודש אחד עבור כל שנת עבודה, תחת אותו מעסיק. עובד המקבל חלק מהשכר החודשי מחברת א.ש.סיעוד –ישלם המעסיק לעובד פיצויי פיטורין בקיזוז החלק של א.ש.סיעוד. א.ש.סיעוד תשלם את חלקה בפיצויים לעובד, רק כאשר תאלץ להפסיק עבודתו ולא תוכל לשבצו למעסיק חדש.

פנסיה לעובדים זרים

על פי החוק שנכנס לתוקף החל משנת 2008 ובהתאם להנחיות התמ"ת, חובה על מעסיקי עובדים זרים להפריש עבור העובד הזר מידי חודש בגין פנסיה ופיצויים
חובת ההפרשה חלה לאחר השלמת 6 חודשי עבודה. ההפרשה תיעשה החל מחודש העבודה השביעי ואילך. ע"פ הנחיות משרד התמ"ת, מאחר והעובדים הזרים זכאים לכספי ההפרשות מייד עם סיום עבודתם, אין טעם בהפרשות מהעובד שיוחזרו לו עם סיום עבודתו ולכן ההפרשות מתבצעות רק ע"י המעסיקים.
עובד המסיים עבודתו ואינו זכאי לפיצויים ע"פ חוק – יהיה זכאי בכל מקרה למלוא ההפרשות הפנסיוניות, כולל ההפרשה לפיצויים.

החל מתאריךאחוז הפרשות מעביד - פנסיהגובה שכר המינימום בתקופהסך הפרשה החודשית לפנסיה (א.ש +שלכם)
01.01.20080.833%3710 ש"ח30.90 ש"ח
01.07.20080.833%3850 ש"ח32 ש"ח
01.01.20091.66%3850 ש"ח63.91 ש"ח
01.01.20102.5%3850 ש"ח96.25 ש"ח
01.01.20113.33%3850 ש"ח128 ש"ח
01.04.20113.33%3890 ש"ח129.5 ש"ח
01.07.20113.33%4100 ש"ח136.5 ש"ח
01.01.20124.16%4100 ש"ח170.56 ש"ח
01.10.20124.16%4300 ש"ח178.8 ש"ח
01.01.20135%4300 ש"ח215 ש"ח
01.01.20146%4300 ש"ח215 ש"ח
01.03.20156%4650 ש"ח279 ש"ח
01.07.20166.25%4825 ₪ 301.5 ₪

 

במידה ויש לך שאלה או בקשה תוכל/י לשאול כאן ע"י מילוי הפרטים ואחד מנציגי א.ש. יענו במהירות:

שם מלא(חובה)

דוא"ל (לא חובה)

טלפון (חובה)

הערות (לא חובה)